صنایع آلومینیوم آبسکون
img

HN60-A

سیستم لولایی غیر ترمال بریک جزئیات محصول

img

HN60-G

سیستم لولایی غیرترمال بریک جزئیات محصول

img

HT55

سیستم لولایی ترمال بریک جزئیات محصول

img

HT60

سیستم لولایی ترمال بریک جزئیات محصول

img

HT60-H

سیستم لولایی ترمال بریک (لنگه پنهان) جزئیات محصول

img

HT65-C

سیستم لولایی ترمال بریک جزئیات محصول

img

HT65-F Special

سیستم لولایی ترمال بریک جزئیات محصول