صنایع آلومینیوم آبسکون

The residential complex Shadow of Kish


 Employer:   Armeh Sazeh Novin Company
 Address:   Kish Free Zone
تصویر اصلی