در ضد سرقت

با تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش نمایشگاه، گروه محصولات در شامل انواع درهای چوبی، ورودی، ضد سرقت و …. بیشترین درصد تعداد شرکت کنندگان در میان گروه های حاضر در نمایشگاه را به خود اختصاص داده اند و بدین ترتیب بزرگترین گروه شرکت کننده در نمایشگاه محسوب می شوند. در حال حاضر ۳۲% از تعداد شرکت کنندگان نمایشگاه را این گروه تشکیل داده است.