مجتمع کارکنان کیهان

کارفرما : کیهان

کاربری : مسکونی

موقعیت : تهران، منطقه ۲۲

وضعیت : انجام شده