مجتمع فرهیختگان

کارفرما : مجتمع فرهیختگان

کاربری : مسکونی

موقعیت : تهران، منطقه ۲۲

وضعیت : انجام شده