مجتمع زیتون

کارفرما : مجتمع زیتون

کاربری : مسکونی

موقعیت : تهران، چیتگر

وضعیت : در حال انجام