دفترمرکزی شیشه کاوه

کارفرما : شیشه کاوه

کاربری : اداری

موقعیت : تهران، نوبنیاد

وضعیت : انجام شده