مهندسی نما

یک پوسته با طراحی متفکرانه می تواند عملکرد یک ساختمان جدید را به طور مؤثری برای مالکان، کاربران و محیط اطراف بهبود بخشد. این مسأله همچنین قادر به ارتقا کارکرد یک ساختمان از پیش ساخته شده می باشد.
وظایف واحد مهندسی نما در سه حوزه کلی زیر تعریف می گردد :
– مشاوره تخصصی نما
– خدمات مهندسی و فنی
– اجرای نما