شرکت های زیر حامی مالی ششمین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته می باشند :
۱- شرکت نوید تجارت ارسام (Kale)
۲- شرکت پنام پنجره آسمان ( کرفت مولر)
۳- شرکت نما گستر دیبا
۴- شرکت دکونیک
۵- شرکت ساتیان
٦- شرکت راسپینا
۷- شرکت درب ضد سرقت آلدورا