با اضافه شدن ۷۴۰۰ متر مربع فضای سرپوشیده دیگر به فضای تحت پوشش نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته به حدود ۴۷۰۰۰ متر مربع رسید که نسبت به دوره قبل حدود ۱۹% رشد را نشان می دهد. بدین ترتیب با این میزان فضای تحت پوشش، نمایشگاه در و پنجره در گریدبندی نمایشگاه ها در رتبه A قرار گرفته است.