صنایع آلومینیوم آبسکون

مجتمع مسکونی شهید خرازی


 کارفرما:   تعاونی های مسکن نهسا و نزسا
 آدرس:   ایران، تهران، منطقه 22، بلوار پژوهش
تصویر اصلی