صنایع آلومینیوم آبسکون

ساختمان مرکزی شرکت شیشه کاوه


 کارفرما:   شرکت شیشه کاوه
 آدرس:   تهران - انتهای بلوار اوشان
تصویر اصلی