صنایع آلومینیوم آبسکون

مرکز پزشکی خاص شرق (بیمارستان)


 کارفرما:   بنیاد بیماریهای خاص
 آدرس:   ایران، تهران، افسریه، شهرک مسعودیه
تصویر اصلی